Играем - историю, традиции страны изучаем: познавательная игротека

Лялькі-берагіні

Мастер-класс по изготовлению куклы Подорожница скачать / посмотреть (pptx - )

Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега   скачать / посмотреть (pptx - )

Мастер-класс по изготовлению куклы -берегини  скачать / посмотреть (pptx - )
Кукла-берегиня своими руками  скачать / посмотреть (pptx - )
Белорусская кукла-оберег  скачать / посмотреть (pptx - )
Белорусская кукла-берегиня скачать / посмотреть (pptx - )
 
 
 
свернуть

Виртуальная выставка дидактических игр по патриотическому воспитанию

Виртуальная выставка дидактических игр по патриотическому воспитанию 

Смотреть здесь

свернуть

Поиграйте с детьми

Дидактическая игра «Найди флаг и герб нашей страны»

Цель: закрепление представлений о государственных символах Беларуси

Ход игры: необходимо подобрать карточки с видами объектов и предметов, на которых может быть размещен герб или флаг Республики Беларусь

Дидактическая игра «Где можно увидеть герб и флаг Республики Беларусь»

Цель: закреплять представления о гербе и флаге Республики Беларусь.

Ход игры: необходимо подобрать карточки с  видами объектов и предметов, на которых может быть размещен герб или флаг Республики Беларусь.

 

Дидактическая игра «Сравни герб и флаг Республики Беларусь с гербами и флагами соседних стран»

Цель: развитие наблюдательности, умения сравнивать, обобщать, делать выводы

Дидактическая игра «Найди символы Беларуси»

Цель: уточнить представления о символах Беларуси (зубр, аист, василек, цветок льна, клевер, сосна).

Цель: необходимо выбрать те карточки, на которых изображены символы Беларуси

Белорусская народная игра «Садзі лянок»

Цель: развитие координации движений, быстроты, умения ориентироваться в пространстве.

Дидактическая игра «Сравнение цветов льна и василька»

Цель: развитие наблюдательности, внимания, умения делать простейшие выводы.

Наблюдения за флагом на фасаде здания дошкольного учреждения, на фасадах других зданий

Цель: развитие познавательных процессов, умений рассуждать

Рассматривание гербов на монетах различных государств.

Цель: развитие наблюдательности, внимания, умения сравнивать, делать выводы

Беседа «Беловежские зубры»

Цель: расширить представления детей об особенностях зубра совершенствование умения участвовать в диалоге.

Рассматривание серии иллюстраций «Животные белорусских лесов»

Цель: пополнить представления детей о животном мире, воспитывать бережное отношение к природе

Заучивание стихотворение «Бусловы боты» В. Гардея

Цель: создание условий для практического овладения детьми художественно-речевой деятельностью, развитие внимания, памяти, умения выразительного исполнения поэтических произведений

Аппликация «Узор из васильков и клевера»

Цель: формировать умение составлять композицию из цветов, закреплять навыки пользования ножницами.

Наблюдения в природе «Определим погоду по народным приметам»

Цель: развитие наблюдательности, умения использовать на практике народные приметы.

Дыдактычная гульня “Знайдзі патрэбнае”

Ход гульні: дзецям прапануюць карткі з выявамі каласоў жыта, кветак (лен, канюшына, васількі, рамонкі), зорак (пяціканцовая, шасціканцовая), сонца, месяца, зямнога шара, чырвона – зяленай стужкі, контураў Беларусі, Расіі. Ім трэба выбраць карткі, на якіх адлюстравана тое, што ёсць на выяве герба Рэспублікі Беларусь. Затым на мальберце размяшчаецца карта з яго выявай, дзеці правяраюць, ці правільна выканалі заданне.

Выхавальнік у час гульні расказвае пра тое, што сімвалізуе кожны элемент герба Беларусі:

- Зямны шар – сімвал сяброўства і партнерства. Беларусы вельмі добразычлівыя і мірныя людзі, падтрымліваюць добрыя адносіны з іншымі народамі свету;

- Сонца, якое ўзышло нал зямлей – знак жыцця. Дзякуючы яму мы жывем, яно дае святло і цяпло ўсяму жывому;

- Вянок з жытневых каласоў – знак памяці і сувязі з продкамі, сімвал уражаю, квітнення, багацця;

- Чырвона – зяленая стужка сімвалізуе колеры сцяга Беларусі;

- Канюшына – сімвал сувязі са светам жывел. Каровы, коні, козы, авечкі, якія разводзяць беларусы, вельмі любяць харчавацца канюшынай;

-Лен – гэта дабро, дастатак, праца. Спакон вякоў нашы продкі вырошчвалі лен, з якога рабілі тканіну і шылі вопратку.

Дыдактычная гульня “Складзі сцяг Рэспублікі Беларусь”

Дзеці падзяляюцца на дзве каманды, у кожнай – камплект палосак (вузкія і шырокія чырвонага, зяленага , жоўтага і чорнага колераў, белыя – з розным арнаментам). Неабходна выбраць патрэбныя і скласці з іх сцяг Рэспублікі Беларусь. Затым на мельберце размяшчаецца картка з яго выявай, дзеці правяраюць, ці правільна выканалі заданне.

Кожны колер нашага сцяга мае свае значэнне. Чырвоны – сімвал сонца, адвагі, радасці і шчасця. Што абазначае зялены колер сцяга? Гэта колер цудоўнай прыроды нашай Радзімы. Белы колер – колер чысціні і свабоды. Сцяг беларусі мае адну важную асаблівасць – народны узор. Ен называецца арнамент. Арнамент сімвалізуе працавітасць і майстэрства людзей.

свернуть

Дидактические игры

ГЕРБ ГОРОДА

Цель: закрепить представление детей о гербе родного города,  Минска; уметь выделять герб из других знаков.

Материалы: шаблон-образец с изображением герба Смолевичи, Минска; контурные шаблоны герба Смолевичи, Минска; «мозаика» гербов в разо­бранном варианте.

Ход игры. Детям предлагается рассмотреть гербы и отме­тить отличительные особенности от гербов других городов нашей страны.

  1. Дети по контурному шаблону при помощи шаблона-образца собирают из мозаики гербы Смолевичи, Минска.
  2. Дети собирают гербы без помощи шаблона-образца, опираясь на память.
  3. Детям предлагается собрать гербы Смолевичи, Минска из отдельных дета­лей при помощи шаблонов-накладок.
  4. Детям предлагаются гербы других городов для подобной же игровой задачи.

РАЙОН, В КОТОРОМ ЖИВЁТ ДЕТСКИЙ САД

Цель: обобщить знания детей о районе города, в котором находится детский сад, с его особенностями и достопримечательностями.

Материалы: игровое поле, наложенное на план района, с мар­шрутом следования и изображёнными на нём достопримечательно­стями района и названиями улиц; кубик с числовыми фигурами от 1 до 6; фишки в виде автомобиля и человечков; «бабушкина энцик­лопедия» с краткими справками по теме игры.

Ход игры. Играть может любое количество детей. Они самостоя­тельно выбирают, на каком виде транспорта отправляются в путеше­ствие, или идут пешком. В зависимости от этого выбирается игровая фишка. Дети по очереди бросают кубик: сколько числовых фигур выпадает, на столько делений продвигаются вперёд. Участникам необходимо пройти весь маршрут и вернуться назад в детский сад. Если фишка попадает на красное поле, для продвижения дальше необходимо ответить на вопрос, обозначенный номером это­го поля; если фишка попадает на зелёное поле, то ребёнок может воспользоваться подсказкой «бабушкиной энциклопедии».

Примечание. Если ребёнок не знает ответа на вопрос «красного поля», он может воспользоваться подсказкой «бабушкиной энциклопедии», но пропускает ход; «бабушкину энциклопедию» необходимо показать и про­читать детям предварительно. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

Цепь: закрепить у детей представление об истории родного города.

Материалы: игровые поля (9 штук) с изображениями видов города  от его зарождения до наших дней; карточки с изображениями отдельных построек и мест, относящихся к разным временным от­резкам истории города.

Ход игры. Играть могут 3-9 детей. Ведущий раздаёт игровые поля и показывает карточки участникам. Игроки должны полно­стью закрыть своё игровое поле карточками, подходящими вре­менному отрезку.

Примечание. На каждой карточке есть надпись с названием объекта и временным отрезком.

Если ребенок ошибается, то даётся «справка ведущего», которым мо­жет быть как воспитатель, так и ребёнок. 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ ГОРОД

Цель: закрепить представления детей об архитектуре совре­менных зданий и сооружений; познакомить с архитектурными осо­бенностями Минска.

Материалы: альбом с контурными изображениями зданий и других сооружений современного Минска; фотографии с изображе­нием этих же зданий и сооружений.

Ход игры.

Перед началом игры воспитатель проводит с детьми мини-беседу:

- Как называется наша страна?

—Как называется город, около  которого вы живёте?

—Как давно был основан Минск?

—Какие улицы Минска вы знаете?

—Какие памятники Минска вы знаете?

- Какие памятники старины есть в Минске?

—Каких великих людей, прославивших Минск, вы знаете?

-Откуда ты это знаешь? Кто тебе об этом рассказал?

-Что бы ты ещё хотел узнать о Минске? Воспитатель предлагает детям рассмотреть альбом с контурами зданий, затем фотографии этих же сооружений и сопоставить кон­туры с фотографиями. Например: контур здания Планетария - фо­тография здания планетария.

Примечание. По ходу игровых действий «восстановления заколдован­ного города» воспитатель проводит заочную мини-экскурсию по этим местам (возможно с опорой на личные знания и опыт детей). 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ

Цель: знакомить с родным городом.

Материал: альбом фотографий родного города.

Ход игры: Воспитатель показывает детям фотографии достопримечательностей города, предлагает назвать их. 

ГОРОДА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель: способствовать закреплению знаний о городах области

Материал: карта Минской  области с отмеченными городами, таблички с гербами и названиями городов.

Ход игры: Воспитатель знакомит детей с картой области, предлагает найти на ней города и разложить на них таблички с соответствующими названиями. 

ФЛАГ БЕЛАРУСИ

Цель: способствовать закреплению знания флага своей страны

Материал: полосы красного, зелёного цветов. А белая полоска с орнаментом.

Ход игры: Воспитатель показывает детям флаг Беларуси, убирает и предлагает выложить разноцветные полоски в том порядке, в котором они находятся на флаге Беларуси.

ГДЕ НАХОДИТСЯ ПАМЯТНИК?

Цель: знакомить детей с памятниками, учить ориентироваться в Минске

Материал: изображения памятников.

Ход игры: Воспитатель демонстрирует детям изображения памятников, просит рассказать, где установлен этот памятник. 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

Цель: знакомить детей со знаменитыми людьми родного города

Материал: портреты известных соотечественников

Ход игры: Воспитатель показывает портреты, предлагает детям назвать того, кто изображен на портрете и рассказать, чем он знаменит. 

ПРОДОЛЖИ ПОСЛОВИЦУ

Цель: знакомить с устным народным творчеством

Ход игры: Воспитатель начинает пословицу, дети ее продолжают. 

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

(домино)

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к народным традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

Материал: фишки домино с изображением народных промыслов

Ход игры: Дети по очереди выкладывают фишки таким образом, чтобы одинаковые изображения оказывались рядом. Проигрывает последний положивший фишку участник.  

ПТИЦЫ НАШЕЙ СТРАНЫ

Цель: знакомить детей с птицами родной страны

Материал: карточки с изображениями птиц

Ход игры: Воспитатель демонстрирует детям карточки с изображениями птиц, просит назвать и определить, живет птица в нашей стране или нет. 

НАРИСУЙ УЗОР

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к народным  традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

Материал: карточки с нарисованным узором и полем, расчерченным для рисования.

Ход игры: Дети рисуют простой узор по образу.

ОДЕНЬ КУКЛУ

Цель: знакомить с национальной одеждой, прививать интерес к национальной культуре

Ход игры: Дети одевают куклу в национальную одежду 

СОБЕРИ УЗОР

Цель: знакомить детей с народными промыслами, прививать интерес к народным  традициям, учить узнавать и отличать различные промыслы.

Материал: разрезные картинки с изображениями народных промыслов

Ход игры: Дети собирают картинки из фрагментов.

свернуть

Интерактивные игры